Chấn chỉnh công tác chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở 2022

Chấn chỉnh công tác chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở 2022. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ? Mức thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa ?

Chấn chỉnh công tác chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở 2022

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, qua công tác kiểm tra hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lưu tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện còn trường hợp chưa đảm bảo quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, nhất là các vùng ven đô thị hoạt động môi giới, mua bán bất động sản hết sức phức tạp, có hiện tượng cá nhân tung tin đồn thổi, đầu cơ theo đám đông nhằm đẩy giá đất lên cao, tạo “bong bóng” bất động sản để trục lợi bất hợp pháp; việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện chuyển mục đích sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất chưa đảm bảo theo quy định pháp luật sẽ gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương và đời sống của người dân, gây thất thoát nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

chấn chỉnh công tác chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở 2022 Có đượcc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp ?

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Đối với việc giải quyết nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để tự làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân: Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn nâng cao trách nhiệm trong việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, kiểm soát chặt chẽ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất bảo đảm đúng quy định tại Điều 7 của Thông tư số 30/2014/TT BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

chỉ xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp thật sự có nhu cầu làm nhà ở đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở.

2. Đối với khu vực đất sử dụng để chỉnh trang, phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt: Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ theo quy định; thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5482/UBND-NN&MT ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh, bảo đảm việc quản lý, sử dụng đúng quy định tại Điều 146 của Luật Đất đai năm 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như trên, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, thực hiện./. Nơi nhận: – Như trên: UBND tỉnh (thay B/cáo); Các Sở: XD, Ttra tỉnh, Tư pháp (để Phợp); Phòng TNMT các huyện, TX, TP; – VPĐKĐ đại và các CNVPĐKĐĐ các huyện, TX, TP (để T/h); -Luu: VT, QLDD. GIÁM ĐỐC NVIET SO TAI NGUTEN VA MÔI TRƯỜNG Trần Đình Nhuận

Mục đích sử dụng đất hiểu thế nào cho chính xác ? Trường hợp nào phải chuyển mục đích sử dụng đất ? Trường hợp nào phải chuyển mục đích sử dụng đất ? Trình thự, thủ tục chuyển đổi đất mục đích sử dụng đất ? Mức thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang đất V.A.C ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

chấn chỉnh công tác chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở 2022 Có đượcc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp ?

Có đượcc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp hay không ?

2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;

b) Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

c) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

d) Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác;

đ) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

e) Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác;

g) Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;

h) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

i) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

k) Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở”.

chấn chỉnh công tác chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở 2022 Có đượcc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp ?

Tăng cường công tác quản lý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Việc quản lý sử dụng đất ngày càng hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp; công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn một số mặt hạn chế. Sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương cơ sở chưa được quan tâm đúng mức nhất là công tác quản lý về chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Một số địa phương xảy ra tình trạng tùy tiện trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt còn xảy ra trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý đầu tư cơ sở hạ tầng, tách thửa, phân lô để kinh doanh bất động sản; gây khó khăn trong công tác quản lý đô thị, nông thôn, gây áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, mất trật tự, mỹ quan đô thị, nông thôn.

Để chấn chỉnh và tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng thời đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người dân theo đúng quy định pháp luật; ngày 19/10/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 9854/UBND-XD yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ theo Công văn nêu trên. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

– Nâng cao chất lượng quản lý, thẩm định chặt chẽ nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; trong đó, đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại khu dân cư hoặc để hình thành các khu dân cư mới phải tuân thủ quy định xây dựng đô thị, quy định điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt.

– Thường xuyên theo dõi tình hình quản lý, sử dụng, tình hình thực tế việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của các địa phương và những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu UBND tỉnh việc quản lý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích ở đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Hàng năm xây dựng Kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất của các địa phương trong Chương trình công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định của pháp luật./.

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI KÊNH PROPERTYXVN.COM

MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI ĐẤT NỀN – ĐẤT VƯỜN – NHÀ PHỐ – BIỆT THỰ – SHOPHOUSE – BẤT ĐỘNG SẢN VUI LÒNG LIÊN HỆ

PHÒNG KINH DOANH: 0903 066 813

Tìm hiểu thêm : https://www.facebook.com/salaphumypark/

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

5/5 - (1 bình chọn)

    KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    0903066813