Dự án đường cao tốc đoạn Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương

Dự buổi làm việc với đồng chí Lê Văn Thành – Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình chuẩn bị đầu tư Dự án đường cao tốc đoạn Tân Phú – Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc – Liên Khương HỎA TỐC, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời: – Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; – Lãnh đạo các sở, ngành:

Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình chuẩn bị đầu tư Dự án đường cao tốc đoạn Tân Phú – Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc – Liên Khương

Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và môi trưởng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; – Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc;

– Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả. Đến dự: buổi làm việc với đồng chí Lê Văn Thành – Phó Thủ tướng Chính phủ về tinh hình chuẩn bị đầu tư Dự án đường cao tốc đoạn Tân Phủ – Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc – Liên Khương.

Thời gian và địa điểm: – Từ 13 giờ, ngày 28/12/2021 (thứ Ba): tập trung tại UBND huyện Đạ Huoai để cùng đi đón Phó Thủ tướng Chính phủ và kiểm tra thực địa Dự án đường cao tốc đoạn Tân Phú – Bảo Lộc. – Từ 15 giờ – 17 giờ cùng ngày:

làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ tại trụ sở UBND huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Đề nghị: I. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả chuẩn bị hồ sơ, ban do hướng tuyến, tài liệu trên quan đối với tuyến đường cao tốc đoạn Tân Phú – Bảo Lộc nêu trên để báo cáo, phục vụ buổi kiểm tra, làm việc. 2.

UBND huyện Đạ Huoai chuẩn bị, bố trí phòng họp và các điều kiện cần thiết để phục vụ buổi làm việc nêu trên. Nơi nhận: – CT, các PCT UBND tỉnh; – Như trên: – LDVP. -Luu: VT, GT. TKCT. TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG Ngô Văn Ninh NHAN

Giao nhiệm vụ chủ đầu tư lập để án quy hoạch do Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ kinh phí Lâm Đồng

Giao nhiệm vụ chủ đầu tư lập để án quy hoạch phân khu khu vực 5.985ha tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm do Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ kinh phí Lâm Đồng, ngày tháng 10 năm 2021 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh có văn bản số 6865/UBND-QH trong đó chấp thuận chủ trương Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm với quy mô diện tích khoảng 5.985ha, tại văn bản UBND tỉnh chưa giao nhiệm vụ chủ đầu tư lập đổ án quy hoạch nêu trên.

Sở Xây dựng báo cáo, đề xuất UBND tỉnh nội dung sau: – Căn cứ Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ) thì “các khu vực chức năng có quy mô trên 500ha được lập quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng và xác định dự án đầu tư xây dựng, nếu được xác định trong quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt” (khoản 2, Điều 10).

Dự án Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm

– Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 thì trách nhiệm lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh (khoản 2, Điều 24); thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (khoản 2, Điều 34).

Với các nội dung trên, Sở Xây dựng báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, phối hợp với UBND thành phố Bảo Lộc, UBND huyện Bảo Lâm và Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức lập quy hoạch phân khu đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và đảm bảo định hướng quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 được phê duyệt. Trên đây là báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng, kính trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo..

phần Sacom – Tuyến Lâm để nghị nghiên cứu khảo sát, tải trợ lập quy hoạch tại thành phố Bảo Lộc. và huyện Bảo Lâm Kính gửi: – Sở Kế hoạch và Đầu tư; – Sở Tài nguyên và Môi trường, – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, – UBND thành phố Bảo Lộc;

– UBND huyện Bảo Lâm; Thực hiện văn bản số 8495/UBND-XD, ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch và đăng ký đầu tư trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm của Công ty cổ phần Sacom Tuyền Lâm. Trên CƠ SỞ văn bản số 58 và 59/2021/CV/STL ngày 19/11/2021 của Công ty cổ phần Sacom – Tuyền Lâm về việc đăng ký đầu tư và tài trợ lập quy hoạch dự án tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, trong đó Công ty đề nghị được tiếp cận thông tin, tài trợ khảo sát và lập quy hoạch, đăng ký đầu tư dự án trên khu đất theo phương thức phù hợp với quy định pháp luật tại 02 vị trí: khu đất khoảng 1.430ha tại xã Lộc Phát, Lộc Thắng, thành phố Bảo Lộc và khu đất khoảng 2.115ha tại xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm.

Để có đủ cơ sở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Bảo Lộc và UBND huyện Bảo Lâm có ý kiến tham gia đối với đề nghị của Công ty nêu trên (trong đó tập trung vào đánh giá năng lực, kinh nghiệm, uy tín và thương hiệu của nhà đầu tư; sự phù hợp về quy mô, diện tích khu vực đề xuất tài trợ lập quy hoạch; sự phù hợp với quy hoạch chuyên ngành, định hướng phát triển và chiến lược của địa phương,…);

ý kiến khác theo lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương (nếu có). Ý kiến đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 06/12/2021, sau thời gian trên các Sở, ngành, địa phương không có ý kiến xem như thống nhất với đề xuất của Công ty, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. (Đính kèm văn bản số 58 và 59/2021/CV/STL ngày 19/11/2021 của Công ty cổ phần Sacom – Tuyền Lâm; họa đồ vị trí khu đất) Nơi nhận: Như trên, – UBND tỉnh (thay báo cáo); GIÁM ĐỐC.

Công ty TNHH xây dựng Tùng Như đề nghị nghiên cứu, khảo sát và tải trợ kinh phí lập quy hoạch trên địa bản thành phố Bảo Lộc và Di Linh

lấy ý kiến việc Công ty cổ phần Him Lam Bảo Lộc và Công ty TNHH xây dựng Tùng Như đề nghị nghiên cứu, khảo sát và tải trợ kinh phí lập quy hoạch trên địa bản thành phố Bảo Lộc và Di Linh Kinh gửi: – Sở Tài nguyên và Môi trường; – UBND thành phố Bảo Lộc; – UBND huyện Di Linh; Thực hiện văn bản số 7992/UBND-QH ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Di Linh. Trên cơ sở nội dung đề xuất tại văn bản số 07/2021/HLBL ngày 03/11/2021 của Công ty cổ phần Him Lam Bảo Lộc về việc nghiên cứu khảo sát lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 và thực hiện đầu tư “Khu đô thị nghỉ dưỡng Him Lam – Mắc ca Lộc Tiến” tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và văn bản số 29/TN ngày 29/11/2021 của Công ty TNHH xây dựng Tùng Như về việc đề xuất tài trợ quy hoạch phân khu 1/2.000 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cụ thể: a) Công ty cổ phần Him Lam Bảo Lộc:

– Qua nghiên cứu định hướng phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch thành phố Bảo Lộc và triển khai khảo sát thực tế các địa điểm có tiềm năng phát triển đô thị, công ty nhận thấy khu vực phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc rất có tiềm năng phát triển, tuy nhiên hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại đây chưa được đảm bảo, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chưa cao, còn một số khu vực chưa được triển khai lập quy hoạch để tạo sự đồng bộ cho phát triển kinh tế địa phương.

Chính vì vậy, với tiềm lực, khả năng và kinh nghiệm của Công ty cổ phần Him Lam Bảo Lộc (công ty thành viên của tập đoàn Him Lam) kính trình UBND tỉnh và các sở ngành xem xét, chấp thuận chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 và thực hiện dự án đầu tư tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, cụ thê:

+ Tên đồ án: Khu đô thị nghỉ dưỡng Him Lam.

 

đầu tư Dự án bệnh viện, BĐS, khu đô thị y tế, nghỉ dưỡng tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2021 Só: 1556/2021/DCG V/v đầu tư Dự án bệnh viện, BĐS, khu đô thị y tế, nghỉ dưỡng tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. UBND TP. BẢO LỘC Kính gửi: DEN NY G/42/24 Lin Ho Sch Chuyển – Thành ủy thành phố Bảo Lộc; – Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, Công ty đổ phần Tập đoàn Đèo Cả là đại diện Liên danh Nhà đầu tư đề xuất Dự ăn đường cao tốc Tấn Phủ (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

đấu giá đất măng đen

đến nay Dự án đã được Hội đồng thẩm định liên ngành thông qua trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư. Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư tư nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương nơi tuyến đi qua.

Hiện nay, Tập đoàn Đèo Cả đang triển khai đầu tư các khu đô thị nghỉ dưỡng kết hợp y tế chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các bệnh viện về điều trị xương khớp, tế bào gốc như tại tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Cao Bằng… kết nối vào các tuyến đường cao tốc. Nhận thấy được cơ hội đầu tư trong thời gian tới, mong muốn được góp sức minh vào sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Bảo Lộc nói riêng, bằng vẫn bản nảy Tập đoàn Đèo Cả kính đề nghị Thành ủy, UBND thành phố Bảo Lộc:

Giới thiệu các dự án bệnh viện, bất động sản, khu đô thị y tế… tiềm năng để giao Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu, tham gia đầu tư.

– Chỉ đạo các cơ quan chức năng của Thành phố hỗ trợ, hướng dẫn Nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu dự án, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quy hoạch đã được duyệt và tài liệu của các dự án tương tự đã được đầu tư vào TP. Bảo Lộc làm cơ sở để Nhà đầu tư tham khảo, vận dụng cho dự án nghiên cứu.

Trong quá thực hiện. Tập đoàn Đèo Cả cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như không làm ảnh hưởng đến đời sống dân cư tại địa phương. Chủng tôi rất mong được sự quan tâm, chấp thuận của UBND thành phố Bảo Lộc với đề xuất nêu trên. Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: – Như kính gửi, – VP. HĐQT; – Laru: VT, Ban ĐT&PTDA. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ON:0313 TAP DOAN ĐÈO GÁ Bam Ngo Trưởng Nam.

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI KÊNH PROPERTYXVN.COM

MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI – ĐẤT NỀN – NHÀ PHỐ – BIỆT THỰ – VILLA – BẢO LỘC LÂM ĐỒNG VUI LÒNG LIÊN HỆ

PHÒNG KINH DOANH: 0903 066 813

Tìm hiểu thêm : https://www.facebook.com/propertyxvn/

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

5/5 - (1 bình chọn)

    KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    0903066813