Quy hoạch Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng Gói thầu: Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án: Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, Quy hoạch Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, Tiến độ Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, Dự án Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, khởi công Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.

Quy hoạch Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành

Quy hoạch Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành

Quy hoạch Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2019 của Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ cho Ban QLDA Đường sắt tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án: Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Dự án);

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019.

Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành
Quy hoạch Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành

Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; THON BAN QUẢN LÝ T ĐƯỜNG AO * Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành
Quy hoạch Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành

Tiến độ Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành

Tiến độ Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn; số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành
Bản đồ Quy hoạch Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành

Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ GTVT quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ GTVT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1045/QĐ-BGTVT ngày 28/05/2020 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA Đường sắt;

Nghiêng cứu Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành  Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BQLDAĐS ngày 04/4/2022 của Ban QLDA Đường sắt về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Ban QLDA Đường sắt; Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-BQLDAĐS ngày 03/6/2022 của Ban QLDA Đường sắt về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho Dự án;

Dự án Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành

Dự án Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-BQLDAĐS ngày 13/6/2022 của Ban QLDA Đường sắt về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thuộc Dự án Theo đề nghị của Bên mời thầu (Phòng KHTH-Ban QLDA Đường sắt) tại Tờ trình số 1449/TTr-BQLDAĐS-KHTH ngày 16/6/2022 và Báo cáo kết quả thẩm định số 101/BCTĐ-KTTĐ ngày 27/6/2022 của Phòng Kỹ thuật – Thẩm định về E-HSMT gói thầu: Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thuộc Dự án Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.

Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành
Quy hoạch Đường vảnh đai 3 tphcm

Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành  QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng gói thầu: Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thuộc Dự án Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành như đề nghị của Phòng Kế hoạch – Tổng hợp (Bên mời thầu) tại Tờ trình số 1449/TTr-BQLDAĐS-KHTH ngày 16/6/2022, gồm các nội dung sau: – Phần 1: Thủ tục đấu thầu + Chương I.

Chỉ dẫn nhà thầu; + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; + Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; + Chương IV. Biểu mẫu dự thầu – Phần 2: Điều khoản tham chiếu +Chương V. Điều khoản tham chiếu – Phần 3: Yêu cầu về hợp đồng + Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng; + Chương VII.Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành

khởi công Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành

khởi công Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành Điều kiện cụ thể của hợp đồng; + Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng. Điều 2. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp căn cứ nội dung được duyệt tại Điều 1 và Báo cáo kết quả thẩm định số 101/BCTĐ-KTTĐ ngày 27/6/2022 của Phòng KTTĐ để tổ chức triển khai các bước tiếp theo. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung của E-HSMT.

Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành
Quy hoạch Đường vảnh đai 3 tphcm

Điều 3. Các Ông (bà) trưởng các Phòng: Kế hoạch – Tổng hợp, Kỹ thuật – Thẩm định, Tài chính – Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI KÊNH PROPERTYXVN.COM

MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI – CĂN HỘ – SHOPHOUSE – DỰ ÁN –  BẤT ĐỘNG SẢN

Fanpage dự án : https://www.facebook.com/propertyxvn/

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

5/5 - (1 bình chọn)

    KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    0903066813