Dự án vingroup cam lâm Cam Ranh

Báo cáo xin chủ trương việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Ngày 03/8/2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư Khu đô thị Ven vịnh Cam Ranh của Công ty Cổ phần Vinhomes. Sau khi nghiên cứu hồ sơ và các văn bản pháp luật liên quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh như sau:

Nội dung và Hồ sơ đề xuất dự án của Công ty Cổ phần Vinhomes 

1.1. Nội dung đề xuất dự án: Dự án Khu đô thị Ven vịnh Cam Ranh do Công ty Cổ phần Vinhomes nộp hồ sơ đề xuất được lập trên cơ sở các Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu I, Khu 2, Khu 3) được UBND thành phố Cam Ranh phê duyệt theo các Quyết định số: 667/QĐ-UBND: 668/QĐ UBND; và 669/QĐ-UBND ngày 01/8/2022, với các nội dung cơ bản như sau:

– Tên dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh

– Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

– Mục tiêu dự án: Hình thành Khu đô thị hiện đại tại khu vực Vịnh Cam Ranh. Qua đó sẽ tác động cộng hưởng mạnh đến kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố Cam Ranh và các khu vực lân cận trên các mặt:

+ Tạo ra sự liên kết các thị trưởng và sự hội nhập của kinh tế tỉnh Khánh Hòa vào thị trưởng trong vùng và cả nước. + Sự phát triển và kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại hóa và đồng bộ hóa.

+ Mở ra khả năng và xu hướng chuyển dịch các dòng vốn đầu tư. sự phát triển lan tỏa của các trung tâm kinh tế, thương mại với sự chuyển dịch của các cơ sở công nghiệp đến các vùng ngoại vi.

– Quy mô dự án: Hình thành nên Khu đô thị mới hiện đại, hoàn chính đáp ứng nhu cầu ở, giải trí, nghỉ dưỡng. Đây sẽ trở thành khu đô thị và khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển ven vịnh Cam Ranh với quy mô sử dụng đất là 12.503.547 m²:

 Khu đô thị Ven vịnh Cam Ranh
Khu đô thị Ven vịnh Cam Ranh

Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh sẽ phát triển du lịch nghỉ dưỡng đạt

– Tổng vốn đầu tư: 26.680.183.000.000 đồng (bằng chữ Hai mươi sáu nghìn sáu trăm tám mươi tỷ một trăm tám mươi ba triệu đồng), trong đó:

– Vốn góp của nhà đầu tư: 4.002.027.450.000 (bằng chữ: bốn nghìn không trăm lẽ hai tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi nghìn) đồng: Vốn huy động: 22.678.155.550.000 (bằng chữ: hai mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi tâm tỷ, một trăm mười làm triệu, năm trăm năm mươi nghìn) đồng.

– Thời hạn hoạt động của dự án: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án: + Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Thực hiện các thủ tục pháp lý về chủ trương đầu tư: Quý III/2022; Thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư: Quý IV/2022; Lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Quý I/2023:

Giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hoàn thành công tác đến bù giải tỏa: Từ Quý I/2023 đến Quý II/2024. + Giai đoạn hoàn thành thủ tục thiết kế, cấp Giấp phép xây dựng: Hoàn thành hồ sơ để được cấp phép xây dựng công trinh: Quý III/2023 đến Quý III/2024 (theo tiến độ GPMB của từng khu). + Giai đoạn thực hiện đầu tư: Hoàn thành việc san lấp, hoàn thiện hạ tầng

– Tổng vốn đầu tư: 26.680.183.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi sâu nghìn sáu trăm tám mươi tỷ một trăm tám mươi ba triệu đồng), trong đó: – Vốn góp của nhà đầu tư: 4.002.027.450.000 (bằng chữ: bốn nghìn không trăm lẻ hai tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi nghìn) đồng;

– Vốn huy động: 22.678.155.550.000 (bằng chữ: hai mươi hai nghìn sâu trăm bảy mươi tám tỷ, một trăm mười lăm triệu, năm trăm năm mươi nghìn) đồng – Thời hạn hoạt động của dự án: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

– Tiến độ thực hiện dự án: + Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Thực hiện các thủ tục pháp lý về chủ trương đầu tư: Quý III/2022; Thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư: Quý IV/2022; Lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Quý I/2023: Giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hoàn thành công tác đền bù giải tỏa: Từ Quỷ 1/2023 đến Quý II/2024.

+ Giai đoạn hoàn thành thủ tục thiết kế, cấp Giấp phép xây dựng: Hoàn thành hồ sơ để được cấp phép xây dựng công trình: Quý III/2023 đến Quý III/2024 (theo tiến độ GPMB của từng khu).

+ Giai đoạn thực hiện đầu tư: Hoàn thành việc san lấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật: Quỷ IV/2023 đến Quý IV/2025.

1.2. Hồ sơ đề xuất dự án: Hồ sơ đề xuất dự án do Công ty Cổ phần Vinhomes nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm: – Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; – Đề xuất dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Ven vịnh Cam Ranh.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vinhomes;

– Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 của Công ty Cổ phần Vinhomes; – Các tài liệu khác liên quan đến dự án.

Hồ sơ đề xuất đầu tư Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh của Công ty Cổ phần Vinhomes nộp đáp ứng đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Luật Đầu tư. 2. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với Hồ sơ đề xuất Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh mới.

 Khu đô thị Ven vịnh Cam Ranh
Khu đô thị Ven vịnh Cam Ranh

Mối liên hệ giữa Dự án Khu đô thị Ven vịnh Cam Ranh do Công ty Cổ phần Vinhomes

2.1 Về mối liên hệ giữa Dự án Khu đô thị Ven vịnh Cam Ranh do Công ty Cổ phần Vinhomes đề xuất với các nội dung nêu trên (sau đây gọi tắt là “Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh mới“) với Dự án Khu đô thị Cam Ranh do Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần 3 Đầu tư Cam Ranh đề xuất (sau đây gọi tắt là “Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh cũ”):

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh cũ được lập trên cơ sở các quy hoạch phân khu được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số: 1252/QĐ-UBND ngày 27/5/2013: 1253/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 và 1254/QĐ-UBND ngày 27/5/2013; Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Vinhomes Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh đã được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của Nghị định 25/2020/ND-CP của Chính phủ về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Ngày 28/12/2020,

Liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh đã nộp hồ sơ xin cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2014. Ngày 30/12/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh cũ với Nhà đầu tư là Liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh. Ngày 12/4/2021,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 2039/BKHĐT GSTĐĐT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa nêu ý kiến thẩm định và để nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư giải trình, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nếu trên.

Do các Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) của Khu đô thịđầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. 3. Kiến nghị và đề xuất: Trên cơ sở báo cáo nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kinh đề nghị UBND tỉnh các nội dung. cụ thể như sau:

– Đồng ý cho lập hồ sơ để xuất Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh mới (theo các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh đã được UBND thành phố Cam Ranh phê duyệt tại các Quyết định số 667-QĐ UBND; 668 QĐ-UBND; và 669/QĐ-UBND ngày 01/8/2022) để thay thế cho Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh cũ (theo các quy hoạch phân khu được phê duyệt theo các Quyết định số: 1252/QĐ-UBND ngày 27/05 2013; 1253/QĐ UBND ngày 27/05 2013; và 1254/QĐ-UBND ngày 27/05/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa) trên cơ sở Hồ sơ đề xuất của Công ty Cổ phần Vinhomes.

– Đồng ý thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, UBND tỉnh là cơ quan có tổ chức lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Khu đô thị Ven vịnh Cam Ranh

– Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành và UBND thành phố Cam Ranh hoàn thành hồ sơ đề xuất dự án và thực hiện thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét và trinh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định (bao gồm dự thảo Tờ trình để UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định và xin ý kiến các bộ ngành, trinh Thủ tướng Chính phủ xem xét, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020).

– Nếu Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh mới được Thủ tướng Chính phủ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục công bố Danh mục dự án và tiến hành các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh mới theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ) trên cơ sở công khai, minh bạch, công bằng nhằm đảm bảo lựa chọn được Nhà đầu tư có năng lực thực hiện Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh mới một cách hiệu quả. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận..

Một số từ khóa khách hàng hay tìm kiếm : vingroup đầu tư vào cam lâm, bản đồ quy hoạch vingroup cam lâm, dự án vingroup cam lâm, vingroup cam lâm, vingroup đầu tư cam lâm.

Xem thêm dự án Hot đang bán 2022

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI KÊNH PROPERTYXVN.COM

MUA BÁN – KÝ GỬI CĂN HỘ – BIỆT THỰ – ĐẤT NỀN – BIỂN BÃI DÀI CAM LÂM KHÁNH HÒA CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP VUI LÒNG LIÊN HỆ

Fanpage dự án : https://www.facebook.com/propertyxvn/

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

4.5/5 - (4 bình chọn)

    KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    0903066813