Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn Hưng Thịnh Trúng Thầu khu đất Bình Định

Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn Hưng Thịnh Trúng Thầu đấu giá khu đất Bình Định

Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn

 • 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, diện tích khu đất khoảng: 8.027 m2; trong đó đất xây dựng công trình dịch vụ phức hợp … 7. 080m2, đất hạ tầng kỹ thuật: 947m2. Hiện khu đất đã giải phóng mặt bằng, có tài sản gắn liền với đất.

Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn

 • Vị trí khu đất: khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, có giới cận như sau:

+ Phía Đông giáp: đường Tôn Đức Thắng;

+ Phía Nam giáp: đường Mai xuân Thưởng;

+ Phía Tây giáp: đường Nguyễn Tất Thành và khu đất của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam;

+ Phía Bắc giáp: đường Lý Thường Kiệt.

 • Mục đích sử dụng đất:

+ Đất công trình dịch vụ phức hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và khách sạn: 2.914m2 (đất xây dựng công trình 2.039,8m2; đất sân vườn, đường nội bộ 874,2m2);

+ Đất căn hộ chung cư thương mại cao cấp (đất ở): 4.166m2 (đất xây dựng công trình 2.916,2m2; đất sân vườn, đường nội bộ 1.249,8m2);

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: 947m2.

– Hình thức sử dụng đất:

+ Đối với đất căn hộ chung cư thương mại cao cấp (đất ở):

 • Đất xây dựng công trình 2.916,2m2: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Đất sân vườn, đường nội bộ 1.249,8m2: Nhà nước giao cho nhà đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt; sau khi xây dựng hoàn thành thì Nhà đầu tư bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định tại b, khoản 2, Điều 49 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Đối với đất công trình dịch vụ phức hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

+ Đối với đất hạ tầng kỹ thuật nằm ngoài diện tích giao: Nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt (Nhà nước không giao đất, không cho thuê đất và không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

– Hình thức giao đất: theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

 • Thời hạn sử dụng đất:

+ Đối với đất ở: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn giao đất cho Chủ đầu tư 50 năm, người mua căn hộ chung cư gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổ định lâu dài.

+ Đối với đất thương mại, dịch vụ: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê; thời hạn sử dụng đất 50 năm.

2. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 284.199.125.000 đồng (Hai trăm tám mươi tư tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, một trăm hai mươi lăm ngàn đồng), cụ thể:

Giá trị tài sản trên đất 3.339.554.000

Tổng cộng (I + II) 284.199.125.254

Làm tròn 284.199.125.000

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:

– Nguồn gốc: Quyền sử dụng đất nói trên thuộc sở hữu Nhà nước.

– Tình trạng pháp lý: Theo các Quyết định số Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 14/6/2019; Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 11/6/2019; Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 và Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Bình Định cùng một số văn bản liên quan đến tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá

Kể từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến ngày mở cuộc đấu giá (ngày 20/7 /2019); xem hồ sơ tài liệu về tài sản đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và thực trạng tại khu đất nói trên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển và hồ sơ tham gia đấu giá

Trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút, ngày 05/7/2019 là thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển; thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước chậm nhất đến ngày 17/7/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

– Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 20/7/2019.

– Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

Căn Hộ Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn Hình thức đấu giá: Được thực hiện kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giábằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên quy định tại Điều 8 của Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Bình Định và Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn

– Phương thức trả giá: theo phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: bằng 5% giá khởi điểm của khu đất, bước giá được làm tròn đến hàng triệu. Khi trả giá phải tròn theo từng bước giá (ví dụ: Giá trả = giá khởi điểm + n bước giá, với n ≥ 0 và là số nguyên).

9. Đại diện người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức sơ tuyển hồ sơ tham gia đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá

– Thời gian, địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển tham gia đấu giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 05/7/2019; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước chậm nhất đến ngày 17/7/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 3.000.000 đồng/hồ sơ.

11. Điều kiện, cách thức sơ tuyển hồ sơ tham gia đấu giá:

 • Có vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án (không bao gồm tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất) là 1.500 tỷ đồng.
 • Điều kiện năng lực nhà đầu tư: Năng lực tài chính để đảm bảo sử dụng đất theo tiến độ của dư án: Có vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án (bao gồm: tổng vốn đầu tư dự án do nhà đầu tư đăng ký nhưng không thấp hơn tổng vốn đầu tư tối thiểu cộng với tiền sử dụng đất theo giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất). Nhà đầu tư phải chứng minh vốn thuộc sở hữu của mình (kèm theo hồ sơ) để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án theo một trong ba hình thức sau:

+ Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án là vốn thực có của nhà đầu tư tính đến năm trước liền kề với năm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án được xác định thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

+ Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

+ Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản của doanh nghiệp. Chứng thư phải đảm bảo còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

 • Đối với phần vốn vay, góp vốn phải có văn bản cam kết cho vay để thực hiện dự án của các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc văn bản cam kết góp vốn để thực hiện dự án.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doang nghiệp phải có ngành nghề phù hợp với dự án đầu tư và đã từng làm chủ đầu tư ít nhất một dự án có quy mô về giá trị tối thiểu bằng 1.500 tỷ đồng (có tài liệu chứng minh); có đơn đề nghị tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành, có đủ năng lực hành vi dân dự và quyền đại diện tham gia đấu giá và không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác trên địa bàn cả nước theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành;
 • không lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang trong quá trình giải thể; không bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh; không nằm trong thời gian bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư cam kết thực hiện các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường;

Nhà đầu tư phải mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản, đặt cọc để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên, đồng thời có văn bản cam kết sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thực hiện ký quỹ đầu tư theo quy định của pháp luật.

 • Về chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 và Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 02/10/2018): Chức năng sử dụng đất: khu phức hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn và căn hộ chung cư thương mại cao cấp. Diện tích quy hoạch: 8.027 m2. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: khoảng lùi công trình tổi thiểu so với chỉ giới đường đỏ các tuyến đường:
 • Nguyễn Tất Thành ≥ 25m; Lý Thường Kiệt ≥ 6m; Tôn Đức Thắng ≥ 6m; Mai Xuân Thưởng ≥ 6m; các cạnh còn lại khoảng lùi ≥ 5m. Mật độ xây dựng: từ 50% ÷ 70%, đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01-2008. Chiều cao công trình: Từ 30 tầng (không khống chế chiều cao tối đa nhưng phải đảm bảo chiều cao tỉnh không được Bộ Quốc phòng thỏa thuận theo quy định); Khối đế công trình khoảng 04 tầng; Hệ số sử dụng đất (Tổng diện tích sàn/diện tích đất): 10 ÷ 18.

12. Đăng ký tham gia đấu giá: Sau khi sơ tuyển hồ sơ tham gia đấu giá của các Tổ chức kinh tế nếu Tổ chức kinh tế đủ điều kiện và có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên, nộp 02 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của khu đất là 56.839.825.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, tám trăm ba mươi chín triệu, tám trăm hai mươi lăm ngàn đồng) trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, chậm nhất ngày 17/7/2019 ngày hết hạn nộp nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá và thực hiện việc bỏ phiếu trả giá (vòng 1- vòng bỏ phiếu gián tiếp); tiền đặt trước được thực hiện thông qua chứng thư bảo lãnh Ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tại các Ngân hàng sau đây:

* TK số: 4300201003401 tại Ngân hàng N0&PTNT – CN Bình Định.

* TK số: 4301.21191.0020 tại Ngân hàng N0&PTNT – CN Quy Nhơn.

* TK số: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương – CN Bình Định.

* TK số: 117.0000.75999 tại Ngân hàng Công Thương – CN Phú Tài.

* TK số: 580.10000.929389 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN – CN Bình Định.

* TK số: 5581.0000.145401 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN – CN Quy Nhơn.

* TK số: 0431.000.197020 tại Ngân hàng Ngoại Thương – Chi nhánh Quy Nhơn.

* TK số: 0051.000.006979 tại Ngân hàng Ngoại Thương – Chi nhánh Bình Định.

* TK số: 402.011.5956.00001 tại Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Bình Định.

* TK số: 0400.3191.3502 tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Bình Định.

 • Khi tham gia đấu giá, tổ chức tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 thì đồng thời nộp phiếu trả giá vòng 01 và chứng từ nộp tiền đặt trước (hoặc chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng). Hồ sơ tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người tham gia đấu giá tại các mép của phong bì.
 • Hồ sơ tham gia được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (ngày 17/7/2019) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 • Tổ chức trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ số tiền sử dụng đất phải nộp theo kết quả trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước chậm nhất không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (kể cả các khoản tài chính có liên quan phải nộp theo quy định).
 • Quá thời hạn nêu trên mà Tổ chức trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND tỉnh hủy kết quả trúng đấu giá, số tiền đặt trước mà Tổ chức trúng đấu giá đã nộp sẽ được sung vào công quỹ Nhà nước theo quy định.
 • Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản cho Tổ chức trúng đấu giá tài sản và Tổ chức trúng đấu giá tài sản chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại các Quyết định liên quan đến tài sản đấu giá như Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 18/4/2019; Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 11/6/2019;
 • Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 14/6/2019; Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 và Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Bình Định cùng một số văn bản liên quan đến tài sản đấu giá.

Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn

Các loại thuế, phí có liên quan được thực hiện theo quy định pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – 37 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256. 3822216; 3812837.

➡ Có thể bạn quan tâm ★★★★★

Hotline: 0903 066 813
Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo ,P7,Q3,Tp HCM
Fanpage: https://www.facebook.com/propertyxvn0903066813/
Website: https://propertyxvn.com/

Rate this post

  KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

  Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

  0903066813