Phê duyệt Quy hoạch Bắc bán đảo Cam Ranh huyện Cam Lâm mới nhất

Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương cho phép quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm. Theo đó, UBND tỉnh đề xuất phát triển một phần đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần TP. Cam Ranh có quy mô dân số tương đương với đô thị loại 1.

Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Mục lục

Phê duyệt Quy hoạch Bắc bán đảo Cam Ranh huyện Cam Lâm mới nhất

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên đến quan quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch các khu chức năng đặc thù; Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 16/01/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch chung khu du lịch Cam Ranh (Quy hoạch chung và mở rộng quy hoạch chung khu du lịch Bãi Dài), thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; Căn cứ Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu vực vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025;

Căn cứ Thông báo số 581/TB-KTNN ngày 27/11/2017 của Kiểm toán Nhà nước về việc thông báo kết quả kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà;

Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

 

Đề xuất lập quy hoạch đô thị mới tại Cam Lâm

Căn cứ văn bản số 4202/UBND-XDNĐ ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu du lịch Cam Ranh; Căn cứ văn bản số 2154/BXD-QHKT ngày 27/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; Căn cứ văn bản số 5920/UBND-XDNĐ ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh;

Căn cứ văn bản số 9211/ UBND-XDNĐ ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Căn cứ văn bản số 4024/SXD-KTQH ngày 08/11/2019 của Sở Xây dựng về việc lập thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng; Căn cứ văn bản số 4818/UBND-XDNĐ ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về việc giao đơn vị thực hiện lập đồ án quy hoạch đô thị, đồ án quy hoạch khu chức năng;

Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà

Căn cứ Thông báo số 154/TB-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh kết luận về việc xử lý các vướng mắc liên quan đến các dự án tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; Căn cứ văn bản số 1217/SXD-KTQH ngày 28/4/2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai Thông báo số 154/TB-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà;

Căn cứ văn bản số 145/BXD-QHKT ngày 03/10/2019 của Bộ Xây dựng về việc góp ý đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà; Căn cứ văn bản số 4817/UBND-XDNĐ ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà, Căn cứ văn bản số 412-CV/BCS ngày 07/8/2020 của Tỉnh uỷ về việc điều chinh cục bộ đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Căn cứ văn bản số 8259/UBND-XDNĐ ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh;

Căn cứ văn bản số 2548/SXD-KTQH ngày 18/8/2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện văn bản số 8259/UBND-XDNĐ ngày 13/8/2020 và văn bản số 8072/UBND-XDNĐ ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh; Căn cứ Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tinh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bản đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà; Căn cứ văn bản số 567A/BQLKDL ngày 30/9/2020 của Ban quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh về việc giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý với nội.

Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

 

Lập các đồ án quy hoạch khu phía tây Khu du lịch Bắc bán đảo cam ranh

dung đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh – Tinh Khánh Hoà”; Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu du lịch Bản đảo Cam Ranh tại Tờ trình số 567/TTr-BQLKDL ngày 30/9/2020 về việc thẩm định, phê duyệt đồ án Điều Khu dulid sở xây d chinh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và văn bản số 4286/SXD-KTQH ngày 14/12/2020 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà với những nội dung chính như sau:

I. Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.

II. Chủ đầu tư đồ án quy hoạch: Ban quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh.

III. Địa điểm và giới hạn lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

– Địa điểm: Thuộc huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

– Giới hạn: Điều chỉnh một phần diện tích đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh bao gồm các khu vực: Khu 5, Khu 6, Khu 3 (một phần) và Khu 7 (ranh giới phân khu theo thứ tự từ phía Bắc xuống phía Nam Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh), tử cận tiếp giáp như sau:

– Phía Bắc : Giáp đường N1b và núi Hòn Trọc; – Phía Nam : Giáp đầm Thủy Triều,

Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

– Phía Đông : Giáp đường Nguyễn Tất Thành; : Giáp đầm Thủy Triều. – Phía Tây IV. Tính chất đồ án quy hoạch, bao gồm:

– Là khu du lịch sinh thái đa dạng; – Là khu du lịch nghỉ mát chất lượng cao;

– Trung tâm dịch vụ văn hóa, thương mại, hội thảo, du lịch vùng quốc gia và quốc tế;

– Là khu đô thị dịch vụ. V. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1. Các chỉ tiêu quy hoạch chính:

– Quy mô dân số dự báo : Khoảng 97.700 người Quy mô diện tích : Khoảng 1.562,4ha

– Quy mô buồng phòng dự báo 12.897 phỏng

– Khách lưu trú đáp ứng :51.586 người/ ng.ngđ; 2.353.615 người/năm.

Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Thông tin quy hoạch Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

– Tỷ lệ đất giao thông cấp đô thị: 5,3%; – Chỉ tiêu cấp điện: + Giai đoạn đến 2025 :330w/người; + Giai đoạn 2025-2035 :500w/người;

– Chỉ tiêu cấp nước: 1201/ng.ngđ; – Chỉ thoát nước bằng tiêu chuẩn cấp nước;

– Tiêu chuẩn chất thải rắn: 1,2kg/ ng.ngđ. 2. Quy mô sử dụng đất và định hướng phát triển khu vực phía Tây đường Nguyễn Tất Thành: Quy mô định hướng phát triển phía Tây đường Nguyễn Tất Thành khoảng 1.562,4ha được định hướng với tính chất là Khu đô thị dịch vụ du lịch, Khu du lịch sinh thái đa dạng, Khu du lịch nghỉ mát chất lượng cao,

Trung tâm dịch vụ văn hóa, thương mại, hội thảo, du lịch vùng quốc gia và quốc tế. Trên cơ sở kế thừa tính chất của đồ án Quy hoạch chung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà phê duyệt tại Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 16/01/2004 và cập nhật các dự án đã triển khai, các khu tái định cư, khu dân cư hiện hữu chinh trang, dự án nhà ở quân đội…,nhằm tăng tính “hấp dẫn”, sôi động và đầy đủ tiện ích, sản phẩm du lịch tại Khu vực phía Tây đường Nguyễn Tất Thành;

Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

đồ án Quy hoạch chung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà phê duyệt

Do đó, đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch được nghiên cứu và cập nhật, làm rõ tính chất là khu đô thị dịch vụ (đã được phê duyệt trước đây nhưng chưa cụ thể) nhằm tạo nguồn lực con người tại chỗ đáp ứng cho các dự án resort đang triển khai nằm phía Đông đường Nguyễn Tất Thành toàn bộ khu bán đảo; đồng thời, phía Tây đường Nguyễn Tất Thành vẫn giữ các chức năng dịch vụ, du lịch, thương mại và phân bổ hợp lý tạo sự cân bằng để phát triển đa dạng, phù hợp tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo thời kỳ; các chỉ tiêu đồ án quy hoạch được soát xét theo quy chuẩn xây dựng hiện nay; chức năng sử dụng đất được quy hoạch như sau: – Quy hoạch đất đô thị dịch vụ du lịch:

Tổng diện tích đất đô thị du lịch dự báo đến năm 2025 là 587ha; đến năm 2035 là 780,8ha. Trong phạm vi đất xây dựng các đô thị du lịch bao gồm đất Hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đất ở và đất cây xanh, trong đó: Tại Khu 5 dự báo dân số khoảng 38.550 người, diện tích 357,6ha, chỉ tiêu sử dụng đất khoảng 92,8m’/người; tại Khu 6 dự báo dân số khoảng 22.460 người, diện tích 203,5ha, chỉ tiêu sử dụng đất khoảng 90,6m/người;

Tại Khu 3 dự báo dân số khoảng 20.210 người, diện tích 98,1ha, chỉ tiêu sử dụng đất khoảng 48,54m /người; tại Khu 7 dự báo dân số khoảng 16.480 người, diện tích 121,6ha, chỉ tiêu sử dụng đất khoảng 73,8m2/người. Với chức năng đặc thù là khu đô thị dịch vụ du lịch, do đó chỉ tiêu đất dân dụng tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh được tính toán tương đương đô thị loại 5 quy định tại QCXD 01:2019/BXD với các luận chứng theo thuyết minh đồ án.

– Quy hoạch đất du lịch dịch vụ: Đất dịch vụ du lịch bao gồm đất xây dựng các công trình phụ trợ du lịch, các khu nghỉ mát chất lượng cao và các tiện.

Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Tiện ích như công viên, bãi xe sử dụng chung… Diện tích sử dụng đất đến năm 2025 là 202,8ha, đến năm 2035 là 353,1ha, trong đó: + Tại Khu 5 diện tích: 98,4ha, trong đó: Đất dịch vụ du lịch: 19,4ha; Đất hỗn hợp: 26,8ha;

Đất Thương mại dịch vụ: 40,7ha; Đất công viên chuyên đề: 11,5ha. Mật độ xây dựng tuân thủ Quy chuẩn xây dựng hiện hành cho từng lô đất. Tầng cao: công trình dịch vụ du lịch từ 1-25 tầng, công trình thương mại dịch vụ và công trình hỗn hợp từ 1-30 tầng. + Tại khu 6 diện tích: 63,5ha, trong đó: Đất Dịch vụ du lịch: 12,1ha;

Đất hỗn hợp: 13,5ha; Đất Thương mại dịch vụ: 37,9ha. Mật độ xây dựng tuân thủ Quy chuẩn xây dựng hiện hành cho từng lô đất. Tầng cao: công trình dịch vụ du lịch từ 1-25 tầng; công trình thương mại dịch vụ từ 5-30 tầng; công trình hỗn hợp từ 1-30 tầng. + Tại khu 3 diện tích: 68,7ha; trong đó: Đất Dịch vụ du lịch: 25,9ha,

Đất công viên chuyên đề 32,4ha, Đất hương mại dịch vụ 10,4ha. Mật độ xây dựng tuân thủ Quy chuẩn xây dựng hiện hành cho từng lô đất. Tầng cao: công trình dịch vụ du lịch 1+25 tầng, công trình thương mại dịch vụ 1-30 tầng. + Tại khu 7 diện tích 122,5ha, trong đó: Đất dịch vụ du lịch 25,3ha; Đất hỗn hợp 59,5ha; Đất thương mại dịch vụ 37,7ha. Mật độ xây dựng tuân thủ Quy chuẩn xây dựng hiện hành cho từng lô đất. Tầng cao: công trình dịch vụ du lịch 1-25 tầng, công trình thương mại dịch vụ và công trình hỗn hợp 1-30 tầng.

Riêng đối với Khu 7 được xác định Khu đô thị du lịch (loại đất hỗn hợp) có tính chất sử dụng đất đa dạng phù hợp với với tình hình phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ có thể sử dụng là các khu thương mại, tài chính, hội nghị quốc tế…bố trí tiếp giáp với Khu vực sân bay. – Quy hoạch đất cây xanh, quảng trường: Đất cây xanh, TDTT bao gồm: công viên, vườn hoa, cây xanh, mặt nước, quảng trường, đường dạo; khu vui chơi giải trí, công trình, sân bãi tập luyện TDTT; công trình thương mại, dịch vụ (quy mô nhỏ).

Vị trí đất công trình TDTT, mặt nước xác định trên bản vẽ làm cơ sở để nghiên cứu trong giai đoạn sau. Trong quá trình nghiên cứu nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung, vị trí các công trình TDTT này có thể điều chỉnh để phù hợp với thực tế, tiết kiệm đất và tuân thủ quy chuẩn xây dựng. Tổng diện tích đất cây xanh TDTT cấp đô thị khoảng 129,3ha, đạt chi tiêu 13,2m’/người. Đất cây xanh, TDTT cấp đơn vị ở xác định tại các đồ án quy hoạch phân khu phù hợp với thực tế và quy chuẩn xây dựng từng thời kỳ.

– Quy hoạch đất trường học phổ thông cấp đô thị: Trường trung học phổ thông được tính toán trên cơ sở quy mô dân số và được bố trí tại “hạt nhân” của khu ở với quy mô được xác lập là đảm bảo đủ phục vụ cho học sinh trong khu ở và khu vực lân cận. Toàn khu quy hoạch được bố trí 4 trường Trung học phổ thông.

Vị trí đất trường trung học phổ thông xác định trên bản vẽ làm cơ sở để nghiên cứu trong giai đoạn sau; quy mô, chức năng, các chỉ tiêu sử dụng đất trường trung học phổ thông (chỉ tiêu cụ thể) sẽ được xác định trong giai đoạn sau, tuân thủ quy chuẩn xây dựng. Tổng diện tích đất trường.

Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Thông Tin quy hoạch đường Nguyễn Tất Thành cam ranh mới nhất

– Trung tâm Thương mại dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao (Trung tâm chính của đô thị): Được bố trí tại Khu 6, từ trục đường N4A đến trục N5A. Tại đây bố trí các công trình thương mại dịch vụ, thể dục thể thao, các công trình văn hóa như Cung văn hóa, Cung thiếu nhi…Các công trình thương mại dịch vụ được bố trí dọc theo 2 trục ngang N4A, N5A và Tây bán đảo tạo thành các trục thương mại dịch vụ, kết nối khu vực phía Đông đường Nguyễn Tất Thành với khu quy hoạch, hướng ra phía đầm Thủy Triều. – Trung tâm giáo dục:

Quy hoạch 04 trường Trung học phổ thông phân tán trong các đơn vị ở với quy mô đảm bảo theo quy chuẩn xây dựng và đảm bảo bán kính phục vụ. – Trung tâm Thương mại dịch vụ – logistic gắn với sân bay Cam Ranh: Được bố trí tại Khu 7 (đối diện sân bay Cam Ranh) nhằm hỗ trợ và phát triển các dịch vụ, logistic ….gắn với khu vực sân bay Cam Ranh, tạo thành một khu đô thị sân bay sôi động, phát triển, khai thác hết tiềm năng của khu vực.

Trung tâm du lịch: Các trung tâm du lịch được bố trí phân tán trong các phân khu 3, 5, 6, 7 chủ yếu nằm tại phía đầm Thủy Triều để đảm bảo khai thác hết tiềm năng về du lịch và cảnh quan của khu vực, tạo thành các nhân tố động lực phát triển cho từng phân khu.

– Trung tâm công viên cây xanh: Hệ thống các công viên cây xanh được bố trí phân tán trong các phân khu nhằm đáp ứng được bán kính phục vụ cũng như tạo các không gian xanh, mở cho các phân khu. Ngoài ra tại Khu 5 và Khu 3 quy hoạch 02 công viên chuyên đề quy mô lớn phục vụ cho toàn khu vực. – Hành lang cây xanh: Được hình thành dọc theo đầm Thủy Triều, vừa đảm bảo khu vực bảo vệ đầm, vừa tạo thành các dải cây xanh cảnh quan ven đầm đống góp vào cảnh quan chung của toàn khu.

– Trung tâm hỗn hợp: Các trung tâm hỗn hợp được bố trí phân tán, dọc theo các trục chính đô thị, kết hợp với các trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch, công cộng, cây xanh… tạo nên các hệ thống trung tâm hoàn chỉnh cho khu quy hoạch và linh động trong công năng sử dụng cũng như đa dạng về cảnh quan. 4. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật 4.1. Giao thông a. Giao thông đối ngoại:

Đại lộ Nguyễn Tất Thành (đường cấp III) là trục chính giao thông đối ngoại kết nối với khu vực; Đường Đinh Tiên Hoàng có lộ giới 40,0m trong đó lòng đường rộng 2×11,0m; dải phân cách giữa 6,0m; vỉa hè rộng 2×6,0m. – Đường hàng không: Sân bay Cam Ranh với quy mô 4 triệu HK/năm (dự kiến tiếp tục được nâng cấp trong tương lai).

Ngoài ra, Trong định hướng phát triển giao thông, quy hoạch và điều chỉnh thêm 4 cây cầu kết nối với khu vực phía Tây Đầm Thủy Triều để đảm bảo khoảng cách tiếp cận cũng như lưu thông thuận lợi, nhanh chóng.

Về hệ thống các bến thuyền du lịch bố trí phía Đầm Thuỷ Triều, bao gồm: Bến du thuyền Khu giải trí Quốc tế (khu 5- giáp lô DL1); Bến du thuyền lô D28 (khu 5-nay là lô M2); Bến cuối đường N6 (khu 3); Bến du thuyền D42 (khu 7-nay là lô DL5). b. Giao thông đối nội:

– Đường chính đô thị: có 3 loại lộ giới chính như sau:

+ Đường có lộ giới 40m trong đó lòng đường rộng 2x11m; dải phân cách giữa 6m; vỉa hè rộng 2x6m.

+ Đường có lộ giới 36m trong đó lòng đường rộng 2x8m; dải phân cách giữa 6m; vỉa hè rộng 2x7m.

+ Đường Tây Bán Đảo là đường chính đô thị với lộ giới 30m trong đó lòng đường rộng 2x8m; dải phân cách giữa 2m; vỉa hè rộng 2x6m. Đường liên khu vực: có lộ giới 26:30m trong đó lòng đường rộng – 2x(7,5-10)m; dải phân cách giữa (2:3)m; vỉa hè rộng 2x4m.

Trung tâm du lịch: Các trung tâm du lịch được bố trí phân tán trong các phân khu 3, 5, 6, 7 chủ yếu nằm tại phía đầm Thủy Triều để đảm bảo khai thác hết tiềm năng về du lịch và cảnh quan của khu vực, tạo thành các nhân tố động lực phát triển cho từng phân khu.

Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Trung tâm công viên cây xanh: Hệ thống các công viên cây xanh được bố trí phân tán trong các phân khu nhằm đáp ứng được bán kính phục vụ cũng như tạo các không gian xanh, mở cho các phân khu.

Ngoài ra tại Khu 5 và Khu 3 quy hoạch 02 công viên chuyên đề quy mô lớn phục vụ cho toàn khu vực. – Hành lang cây xanh: Được hình thành dọc theo đầm Thủy Triều, vừa đảm bảo khu vực bảo vệ đầm, vừa tạo thành các dải cây xanh cảnh quan ven đầm đống góp vào cảnh quan chung của toàn khu.

– Trung tâm hỗn hợp: Các trung tâm hỗn hợp được bố trí phân tán, dọc theo các trục chính đô thị, kết hợp với các trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch, công cộng, cây xanh… tạo nên các hệ thống trung tâm hoàn chỉnh cho khu quy hoạch và linh động trong công năng sử dụng cũng như đa dạng về cảnh quan. 4. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật 4.1.

Giao thông a. Giao thông đối ngoại: – Đại lộ Nguyễn Tất Thành (đường cấp III) là trục chính giao thông đối ngoại kết nối với khu vực; Đường Đinh Tiên Hoàng có lộ giới 40,0m trong đó lòng đường rộng 2×11,0m; dải phân cách giữa 6,0m; vỉa hè rộng 2×6,0m.

– Đường hàng không: Sân bay Cam Ranh với quy mô 4 triệu HK/năm (dự kiến tiếp tục được nâng cấp trong tương lai). Ngoài ra, Trong định hướng phát triển giao thông, quy hoạch và điều chỉnh thêm 4 cây cầu kết nối với khu vực phía Tây Đầm Thủy Triều để đảm bảo khoảng cách tiếp cận cũng như lưu thông thuận lợi, nhanh chóng.Về hệ thống các bến thuyền du lịch bố trí phía Đầm Thuỷ Triều, bao gồm: Bến du thuyền Khu giải trí Quốc tế (khu 5- giáp lô DL1); Bến du thuyền lô D28 (khu 5-nay là lô M2); Bến cuối đường N6 (khu 3);

Bến du thuyền D42 (khu 7-nay là lô DL5). b. Giao thông đối nội: – Đường chính đô thị: có 3 loại lộ giới chính như sau: + Đường có lộ giới 40m trong đó lòng đường rộng 2x11m; dải phân cách giữa 6m; vỉa hè rộng 2x6m.

+ Đường có lộ giới 36m trong đó lòng đường rộng 2x8m; dải phân cách giữa 6m; vỉa hè rộng 2x7m. + Đường Tây Bán Đảo là đường chính đô thị với lộ giới 30m trong đó lòng đường rộng 2x8m; dải phân cách giữa 2m; vỉa hè rộng 2x6m. Đường liên khu vực: có lộ giới 26:30m trong đó lòng đường rộng – 2x(7,5-10)m; dải phân cách giữa (2:3)m; vỉa hè rộng 2x4m.

– Nguồn nước cấp bao gồm nguồn nước từ Suối Thượng, hồ Suối Dầu; Giai đoạn 2025: được lấy từ nhà máy nước Cam Đức thuộc dự án xây dựng nhà máy nước cấp cho Bắc bán đảo Cam Ranh và huyện Cam Lâm do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương (COPAC) làm chủ đầu tư (lấy nước từ hồ Cam Ranh Thượng).

Giai đoạn 2035: Dự kiến đấu nối bổ sung với nhà máy nước Suối Dầu (lấy nước từ hồ Suối Dầu) để tăng khả năng cấp nước cho khu vực trong tương lai (theo định hướng cấp nước của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung hệ thống cấp nước thành phố Nha Trang và khu vực phụ cận đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt). Với nhu cầu lưu lượng 12.749m/ngđ, tiếp tục sử dụng và nâng công suất nhà máy nước Cam Đức từ 12.000m’/ngđ lên thành 20.000m/ngđ để đáp ứng cho nhu cầu đợt đầu của khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh, thị trấn Cam Đức và vùng phụ cận. Nâng công suất trạm bơm 1 tại hồ Cam Ranh Thượng từ 12.000m/ngđ lên thành 20.000m/ngđ cho phù hợp với công suất nhà máy nước.

Tiếp tục sử dụng và nâng công suất trạm bơm tăng áp 6.500m’/ngđ lên thành 13.000m3/ngđ cấp cho Khu du lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh. Chi tiết và thông số mạng lưới cấp nước theo Thuyết minh đồ án. 4.4. Quy hoạch cấp điện – thông tin liên lạc a. Cấp điện: – Nguồn điện: Dự báo đến đến năm 2025: Nâng cấp công suất trạm 110/22kV Bán đảo Cam Ranh lên (2×25)MVA; xây dựng mới trạm 110/22kV sân bay Cam Ranh công suất (1×25)MVA.

Dự báo đến đến năm 2035: Nâng công suất trạm 110/22kV Bán đảo Cam Ranh lên (2×40)MVA; Giữ nguyên công suất trạm 110/22kV sân bay Cam Ranh. – Hệ thống lưới điện: Lưới 110kV, dự báo đến năm 2025: Nâng tiết diện đường dây 110kV mạch kép hạ ngầm đấu nối trạm 110/22kV Bán đảo Cam Ranh lên 2xACSR-400mm2. Xây dây mới tuyến 110kV nhánh rẽ từ tuyến 110kV Cam Ranh – Nha Trang, đấu nối TBA 110/22kV sân bay Cam Ranh mạch kép, dây dẫn 2xACSR-400mm, chiều dài (2×3)km. dự báo đến năm 2035:

Dựa trên các tuyến 110kV hiện có, tiến tới hạ ngầm vào cuối giai đoạn. Lưới 22kV, khu vực lập quy hoạch được cung cấp bởi mạng lưới tuyến 22kV hạ ngầm thông qua các lộ của trạm biến áp 110/22kV Bán đảo Cam Ranh và sân bay Cam Ranh. Xây dựng lưới 22kV mạch kín vận hành hở;

Tiết diện dây dẫn: Cáp đường trục sử dụng cáp có tiết diện ≥ 150mm2; Cáp nhánh có tiết diện > 95mm”.

b. Thông tin liên lạc: Nguồn cấp thông tin liên lạc cho khu vực dự kiến được lấy từ tổng đài Host khu vực thị trấn Cam Đức. Với nhu cầu thuê bao khoảng 60.500 lines (tính cả nhu cầu thông tin internet, điện thoại cố định và truyền hình). Xây dựng 1 trạm Host trung tâm và 3 trạm Host phân tán phục vụ cho 4 khu chức năng.

Giai đoạn đến năm 2025: Xây dựng Trạm Host trung tâm có dung lượng: 44.000 lines.

Giai đoạn đến năm 2035: Nâng công suất Trạm Host trung tâm có dung lượng: 61.000 lines. 4.5. Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang a. Thoát nước thải:

Tổng lưu lượng nước thải khu vực ước tính: Giai đoạn đến năm 2025: 11.004 m3/ngđ. Giai đoạn 2035: 19.627 m3/ngđ. Các khu vực dự án đã cho quy hoạch hệ thống thoát nước thải cục bộ. Giai đoan dài hạn đấu nối hệ thống thoát nước cục bộ từng dự án vào hệ thống thoát nước thải toàn khu vực.

Đối với khu vực phát triển mới: Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng với nước mưa. Toàn bộ nước thải khu vực sẽ được thu gom và xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung đã được xây dựng tại lô đất D31 (Trạm xử lý nước thải tập trung đang được xây dựng công suất 11.000 m3/ngđ). Do khu vực có ranh giới trải dài từ Bắc xuống Nam.

Xây dựng 9 trạm bơm cục bộ. Nước thải sau khi được xử lý, chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn xả vào nguồn loại A theo QCVN 14:2015-BTNMT trước khi thải ra môi trường. b. Quản lý chất thải rắn (CTR): CTR phải được phân loại tại nguồn thải bằng các thùng rác kép (gồm 1 thùng đựng CTR hữu cơ màu xanh và 1 thùng đựng CTR vô cơ màu vàng) để dễ dàng phân loại và tái chế khi thu gom. CTR được thu gom hằng ngày bằng xe chuyên dụng để vận chuyển đến 03 điểm tập trung thùng chứa CTR trước khi về khu vực xử lý chung của khu vực. CTR đô thị sẽ được vận chuyển về xử lý tại khu xử lý chất thải rắn chung của khu vực tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm diện tích 20ha. c. Quản lý nghĩa trang:

Toàn bộ nhu cầu chôn cất người dân tại khu vực tập trung về nghĩa trang tập trung của huyện tại khu vực thôn Bãi Giếng, xã Cam Hải Tây. Diện tích 50ha. 5. Đánh giá môi trường chiến lược Đánh giá môi trường chiến lược, cam kết giám sát và quản lý môi trường cũng như đền bù khi để xảy ra sự cố môi trường đối với đời sống, kinh tế – xã hội, sức khoẻ cộng đồng hoặc ảnh hưởng đến môi trường khu vực trong các giai đoạn: chuẩn bị, triển khai quy hoạch và vận hành dự án thuộc trách nhiệm của các chủ đầu tư trong khu quy hoạch; các nội dung về đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo nội dung tại thuyết minh đồ án quy hoạch kèm theo hồ sơ (Chương VII – Thuyết minh đồ án) và nội dung phê duyệt ĐTM trong bước tiếp theo đối với từng dự án cụ thể. V.

Những quy định về quản lý quy hoạch xây dựng Quản lý quy hoạch xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, đồng thời tuân thủ theo các quy định hiện hành của UBND tỉnh về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Điều 2.

Quyết định này điều chỉnh một phần đồ án “Quy hoạch chung khu du lịch Cam Ranh (Quy hoạch chung và mở rộng quy hoạch chung khu du lịch Bãi Dài), thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (nay là: Khu du lịch Bắc bán đảo

Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà)” đối với khu vực phía Tây đường Nguyễn Tất Thành (từ đường Nguyễn Tất Thành đến Đầm Thuỷ Triều). Các nội dung còn lại vẫn thực hiện theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 16/01/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch chung Khu du lịch Cam Ranh (Quy hoạch chung và mở rộng quy hoạch chung khu du lịch Bãi Dài), thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Điều 3. Phân công thực hiện: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,

Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y Tế; UBND huyện Cam Lâm; UBND thành phố Cam Ranh; Ban quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh và các đơn vị liên quan quản lý khu quy hoạch theo chức năng của ngành, theo quy định hiện hành. Điều 4.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y Tế;

Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm; Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh; Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. m Nơi nhận : – Như Điều 4; – Luu: VT, TK, CN, HM, VC. (18b) 21 – Cơ quan liên quan; TM. ỦY BAN NHÂN DÂN DAN CHỦ TỊCH TINH NHAN BAN UY

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI KÊNH PROPERTYXVN.COM

MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI ĐẤT NỀN – ĐẤT VƯỜN – NHÀ PHỐ – BIỆT THỰ – SHOPHOUSE – VINGROUP  – QUY HOẠCH CAM LÂM CAM RANH VUI LÒNG LIÊN HỆ

PHÒNG KINH DOANH: 0903 066 813

Tìm hiểu thêm : https://www.facebook.com/propertyxvn/

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

>> Tìm hiểu thêm các dự án bất động sản khác
1. Biệt thự biển Merry land hải giang quy nhơn
2. Dự án Sapung Residences Bảo Lộc
3. Căn  hộ đồi dừa vũng tàu

5/5 - (1 bình chọn)

    KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    0903066813