Tập đoàn Vingroup xin khảo sát lập dự án nạo vét cải tạo đầm Thuỷ Triều

Báo cáo về đề xuất của tập đoàn Vingroup xin khảo sát lập dự ăn nạo vét, cải tạo môi trường đầm Thuỷ Triều.

Kinh gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11824/UBND-KT ngày 22/11/2021 về việc nghiên cứu, tham mưu về đề xuất của Tập đoàn Vingroup xin khảo sát lập dự án nạo vét, cải tạo môi trường đầm Thuỷ Triều, không sử dụng ngân sách nhà nước; Ngày 30/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức buổi làm việc cùng các Sở ngành, địa phương và Tập đoàn Vingroup (Nhà đầu tư) liên quan đến nội dung để xuất dự án theo Giấy mời số 157/GM-SKHĐT ngày 29/11/2021; trên cơ sở nội dung buổi làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư bảo cáo UBND tỉnh như sau:

Nội dung đề xuất của Tập đoàn Vingroup đề xuất Dự án nạo vét cải tạo môi trường đầm Thủy Triều với các nội dung sau:

Tập đoàn Vingroup đề xuất Dự án nạo vét cải tạo môi trường đầm Thủy Triều Mục tiêu: Nạo vét bùn, đất vật chất lắng đọng tại đẩm Thủy Triều để cai tạo cảnh quan và môi trường đầm Thủy Triều; khơi thông đảo kênh lấy nước biển để tạo dòng nước đối lưu, tránh tù đọng, cải tạo nguồn nước. Các chất thải vật chất thu trong quá trình nạo vét, chủ đầu tư sẽ chủ động liên hệ tim nơi đổ thải, xử lý đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường theo đúng quy định pháp luật.

– Quy mô: toàn bộ khu vực đầm Thủy Triều diện tích dự kiến khoảng 1.600ha, độ sâu tối thiểu 3m; khổ lượng nạo vét 9,8 triệu m’ (khối lượng tạm tỉnh);

– Nguồn vốn thực hiện dự án: vốn xã hội hóa của doanh nghiệp, không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;

– Về hình thức đầu tư: Nhà đầu tư đề xuất áp dụng hình thức dự án xã hội hóa lĩnh vực môi trưởng theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 59/2014/NĐ-CP);

– Nhà đầu tư kiến nghị xem xét chấp thuận chủ trương để Công ty thực hiện khảo sát, đánh giá và lập dự án đề xuất theo quy định.

Xem thêm : Các Tập Đoàn FLC Vin Group Hòa Phát Sun Group đầu tư vào Khánh Hoà

Báo cáo về đề xuất của tập đoàn Vingroup xin khảo sát lập dự ăn nạo vét, cải tạo môi trường đầm Thuỷ Triều

II. Xác định loại hình dự án và các bước thực hiện 2.1 Về loại hình dự án do nhà đầu tư đề nghị:

Báo cáo về đề xuất của tập đoàn Vingroup xin khảo sát lập dự ăn nạo vét, cải tạo môi trường đầm Thuỷ Triều, Căn cứ theo quy định tại khoản Điểu I, Nghị định 69/2008/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 59/2014/NĐ-CP) về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa thể thao và môi trường thi Dự án nạo vét để cải tạo cảnh quan, môi trường và cải tạo nguồn nước khu vực đầm Thủy Triều thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 69/2008/NĐ-CP, do đó, việc Nhà đầu tư đề xuất áp dụng Nghị định 69/2008/NĐ-CP là có cơ sở.

Tập đoàn Vingroup cam ranh Qua rà soát loại hình dự án nạo vét do nhà đầu tư đề xuất không thuộc trong Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 (được sửa đổi bổ sung bởi các Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 227/2016). Do đó, mặc dù Dự án nạo vét để cải tạo cảnh quan, môi trường và cải tạo nguồn nước khu vực đầm Thủy Triều thuộc lĩnh vực xã hội hóa nhưng không thuộc đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Nghị định 69/2008/NĐ-CP.

Tập đoàn Vingroup cam lâm Liên quan đến hoạt động nạo vét sông, đầm, hồ, cảng biển, hiện nay Nghị định 69/2008/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành không có các quy định cụ thể về việc quản lý đối với các hoạt động nạo vét, đầm hồ nước với mục đích cải tạo cảnh quan, môi trường, nguồn nước mà chỉ có Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2019 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa,

Bất động sản tập đoàn Vingroup đầm Thuỷ Triều cam ranh

Bất động sản tập đoàn Vingroup đầm Thuỷ Triều cam ranh Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGTVT ngày 29/10/2020; và Danh mục tuyến đường thủy nội địa tại Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa thì khu vực đầm Thủy Triều không thuộc vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải công bố, cũng như không có tuyến đường thủy nội địa, vì vậy việc nạo vét đầm Thủy Triều để cải tạo cảnh quan, môi trường không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2019 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Tập đoàn Vingroup cam lâm Để làm rõ loại hình dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4345/SKHĐT-XTĐT ngày 01/12/2021 trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, đánh giá dự án có thuộc loại hình tận thu khoáng sản trong hoạt động nạo vét; trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 5176/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/12/2021 theo đó cho rằng: “Việc nạo vét Đầm Thủy Triều nhằm tạo môi trường sinh thái, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy là cần thiết”; tuy nhiên,

 

Tập đoàn Vingroup (Nhà đầu tư) đầm Thủy Triều ra sao

Tập đoàn Vingroup (Nhà đầu tư) đầm Thủy Triều ra sao Sở Tài nguyên và Môi trường cũng lưu ý vấn đề phải đánh giá tính toán, xác định khối lượng nạo vét, phương án thu hồi khoảng sản để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét việc cấp phép thu hồi khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản và thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo quy định. Như vậy, mặc dù Dự án nạo vét đầm Thủy Triều thuộc lĩnh vực hoạt động bảo vệ môi trưởng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và thuộc lĩnh vực xã hội hóa theo quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP nhưng hiện chưa có quy định cụ thể của pháp luật về việc quản lý việc thực hiện dự án nạo vét đầm, hồ nước nhằm cải tạo

Tập đoàn Vingroup kháng hòa khơi thông luồng lạch chưa có các quy định cụ thể về việc quản lý, thực hiện dự án nạo vét đầm, hồ nước nhằm cải tạo cảnh quan môi trường. Vì vậy:

– Trường hợp tập đoàn Vingroup Nhà đầu tư lập hồ Đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét khơi thông luồng lạch kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa, đề nghị giao Sở Giao thông vận tải là quan có thẩm quyền xem xét tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo quy định.

Trường hợp Nhà đầu tư lập hồ sơ Vingroup Đề xuất dự án thực hiện đầu tư theo hình thức nạo vét đầm, hồ nước nhằm cải tạo cảnh quan môi trường, đề nghị giao Sở Tài nguyên và Môi trưởng căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thẩm định dự án theo quy định hiện hành. Trong trường hợp cần làm rõ cơ sở pháp lý áp dụng để quản lý, thực hiện dự án, Sở Tài nguyên và Môi trưởng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản hỏi và xin hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định..

bat-dong-san-cam-lam

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI KÊNH PROPERTYXVN.COM

MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI ĐẤT NỀN – ĐẤT VƯỜN – NHÀ PHỐ – BIỆT THỰ – SHOPHOUSE – VINGROUP CAM LÂM CAM RANH VUI LÒNG LIÊN HỆ

PHÒNG KINH DOANH: 0903 066 813

Tìm hiểu thêm : https://www.facebook.com/propertyxvn/

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

5/5 - (1 bình chọn)

    KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    0903066813