Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại các xã ở Khánh Hòa

Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại các xã ở Khánh Hòa Về việc thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại các xã: Suối Tân, Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam An Nam, Cam An Bắc, Sơn Tân và thị trấn Cam Đức Căn cứ Công văn số 85/UBND-XDNĐ ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh Khánh Hỏa về việc triển khai thực hiện Thông báo số 274-TB/TU ngày 21/02/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa;

Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại các xã ở Khánh Hòa

Căn cứ Công văn số 96/UBND-XDND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tải trợ thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, lập bản đồ địa chính phạm vi dự án Khu đô thị mới Cam Lâm;

Nhằm thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/201 (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021) của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với khu vực thực hiện dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm (Khu đô thị mới Cam Lâm) đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định, UBND huyện Cam Lâm đề nghị UBND các xã: Suối Tân, Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam An Nam, Cam An Bắc, Sơn Tân và thị trấn Cam Đức phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đơn vị tư vẫn đo đạc thực hiện một số nội dụng của công tác thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Kế hoạch cụ thể như sau:

 I. Nội dung công việc 

1. Công tác ngoại nghiệp a) Xây dựng lưới GPS phục vụ cắm mốc và đo đạc. b) Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 bao gồm: 

– Ranh giới thửa đất; 

– Các công trình nhà ở; 

– Các công trình đường điện; Địa vật độc lập (Mộ độc lập, nghĩa trang, nhà thờ…); 

– Các công trình kiến trúc khác trên đất; – Phần diện ranh giới cắt xén, đất an ninh quốc phòng, đất tổ chức… 

Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại các xã: Suối Tân, Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam An Nam, Cam An Bắc, Sơn Tân và thị trấn Cam Đức

2. Công tác nội nghiệp

 2 a) Thu thập tài liệu tại xã, thị trấn bao gồm: Bản đồ địa chính, sổ mục kê, sổ địa chính, các tài liệu thu hồi của các dự án trước (nếu có). b) Xác định ranh giới thôn, tổ dân phố quản lý các loại đất bao gồm: 

– Đất ở, – Đất nông nghiệp, lâm nghiệp; 

Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại các xã ở Khánh Hòa

– Đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm;

 – Đất rừng, đất ngập mặn, đất sông suối, đất đầm, đất công…; 

– Đất tổ chức và các loại đất khác. 

c) Thu thập GCNQSD đất, sổ hộ khẩu của hộ gia đình cá nhân (bản sao); các giấy tờ liên quan của đơn vị tổ chức (bản sao) để khớp nối số liệu. 

d) Lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Thông tư số 27/2018/TT BTNMT ngày 14/12/2018 (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 09/2021/TT ngày 19/05/2014 của đình ch nhân. BTNMT ngày 30/6/2021). 

e) Lập Mảnh trích đo địa chính theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT con mup on cac nur mẹ trấn, thôn, tổ dân phố

– Đất tổ chức và các loại đất khác. c) Thu thập GCNQSD đất, sổ hộ khẩu của hộ gia đình cá nhân (bản sao); các giấy tờ liên quan của đơn vị tổ chức (bản sao) để khớp nối số liệu. 

d) Lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Thông tư số 27/2018/TT BTNMT ngày 14/12/2018 (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 09/2021/TT BTNMT ngày 30/6/2021). 

e) Lập Mảnh trích đo địa chính theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 và tài liệu đã thu thập từ các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình cá nhân cung cấp. 

f) Lập Trích lục bản đồ địa chính theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014. 

Thống kê kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại các xã Suối Tân, Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây ở Khánh Hòa

 

Quy hoạch Suối Tân, Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam An Nam, Cam An Bắc, Sơn Tân và thị trấn Cam Đức

g) Lập phiếu xác nhận kết quả đo đạc của từng thửa đất theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014. 3. Sản phẩm 

– Mảnh trích đo địa chính theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trích lục bản đồ địa chính theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

– Phiếu xác nhận kết quả đo đạc theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

– Bảng tổng hợp: Bao gồm các thông tin, tên chủ sử dụng, số tờ, số thửa, diện tích, loại đất, diện tích đã thu hồi các dự án trước… (cỏ mẫu biểu kèm theo) 

– Bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021). 

– Các mẫu biểu quy định theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021). II. Thành phần tham gia

Phòng Tài nguyên và Môi trường; Tổ Giúp việc thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Công chức địa chính các xã: Suối Tân, Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam An Nam, Cam An Bắc, Sơn Tân và thị trấn Cam Đức; – Các Thôn trưởng, Thôn phó thuộc các xã; 

Quy hoạch Suối Tân, Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam An Nam, Cam An Bắc, Sơn Tân và thị trấn Cam Đức

– Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ dân phố thuộc thị trấn Cam Đức. – Đơn vị tư vấn đo đạc. III. Cách thức thực hiện: 

– Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại các xã ở Khánh Hòa

 Đơn vị tư vấn đo đạc phối hợp với địa phương tiến hành thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đồng thời ở địa bàn các xã: Suối Tân, Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc, Cam Hiệp Nam Cam Hiệp Bắc, Cam An Nam, Cam An Bắc, Sơn Tân và thị trấn Cam Đức. 

– Địa chính xã, thị trấn cùng với Đơn vị tư vấn đo đạc sẽ tổng hợp số liệu theo các mẫu biểu đã nêu, báo cáo khối lượng thực hiện cho Tổ Giúp việc vào Thứ 6 hàng tuần. – Tổ Giúp việc theo dõi, hướng dẫn các địa phương trong công tác triển khai thực hiện; đồng thời tổng hợp số liệu từ các địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo vào Thứ 2 của tuần kế tiếp. 

IV. Thời gian hoàn thành công việc: 90 ngày kể từ ngày từ ngày ký đồng. hợp V. Kinh phí thực hiện: Do Tập đoạn Vingroup 

– Công ty CP tài trợ. Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn các xã: Suối Tân, Cam Tấn, Cam Hòa, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc, Can An Nam, Cam Bắc, Sơn Tân và thị trấn Cam Đức. Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đơn vị tư vấn đo đạc nghiêm túc thực hiện./ Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại các xã ở Khánh Hòa

Thống kê kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại các xã Suối Tân, Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây ở Khánh Hòa

Về đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019:

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2189/TTr-BKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2022 về đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, QUYÉT NGHỊ: 

Điều 1. Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết; nội dung dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5 năm 2022) theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại một kỳ họp. 

Điều 3. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5 năm 2022)./. Nơi nhận: 

– Các đồng chí thành viên Chính phủ; – Các Bộ, cơ quan: CA, OP, KH&ĐT, TP, TC, NV, NG, XD, LĐTB&XH, CT, NN&PTNT, TNMT, VHTT&DL, KHCN; 

– Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa;

 – VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg: các Vụ: KTTH, PL, NN, CN, KGVX, NC, THỊ 

– Lưu: VT, OHEP (3)Đ.Minh 12 TM. CHÍNH PHỦ KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỞNG CONG NUGC CON HOA XƯỚC, 

* VLê Minh Khái LNH PHỦ

Thống kê kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại các xã Suối Tân, Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây ở Khánh Hòa

Xem thêmQuy hoạch vingroup cam lâm

MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI ĐẤT NỀN – ĐẤT VƯỜN – NHÀ PHỐ – BIỆT THỰ – SHOPHOUSE – DỰ ÁN – CAM LÂM CAM RANH VUI LÒNG LIÊN HỆ

PHÒNG KINH DOANH: 0903 066 813

Tìm hiểu thêm : https://www.facebook.com/propertyxvn/

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

>> Các Dự Án Mới Của Tập Đoàn Hưng Thịnh:
1. Biệt thự biển Merry land hải giang quy nhơn
2. Dự án Sapung Residences Bảo Lộc
3. Villa meysenses Lucia Nghệ An

5/5 - (1 bình chọn)

    KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    0903066813