Vingroup lập quy hoạch Dự án Khu đô thị sân bay Chu Lai Quảng Nam

Lấy ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Tập đoàn Vingroup mở rộng quy mô nghiên cứu lập quy hoạch của Dự án Khu đô thị sân bay Chu Lai từ 1.000ha lên thành 5.000ha trên cơ sở mở rộng quy mô về phía Tây.. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung ve quy hoạch xây dựng. Hãy cùng Propertyxvn.com tìm hiểu nhé!

Sau Khánh Hòa, Vingroup muốn mở rộng dự án KĐT sân bay Quảng Nam

 

Tập đoàn Vingroup mở rộng quy mô nghiên cứu lập quy hoạch của Dự án Khu đô thị sân bay Chu Lai

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây xin được gọi tắt là “Tập đoàn Vingroup”) xin gửi tới các Quý Cơ quan lời chào trân trọng!

Liên quan đến đề xuất nghiên cứu lập quy hoạch, xây dựng Dự án Khu đô thị sân bay Chu Lai với quy mô khoảng 1.000ha đất ngoại vi, liền kề với Cảng hàng không Chu Lai và Quốc lộ 1 (sau đây gọi tắt là “Dự án Khu đô thị sân bay Chu Lai”) của Tập đoàn Vingroup tại Văn bản số 273/2019/CV-VG-PTDA ngày 06/05/2019, hiện nay Tập đoàn Vingroup đang tích cực triển khai các công việc liên quan để tiếp tục thực hiện Dự án Khu đô thị sân bay Chu Lai sau thời gian bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

Trên cơ cở việc khảo sát thực tế và nhằm xây dựng một khu đô thị hiện đại, có quy mô lớn đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại và tương lai của Cảng hàng không Chu Lai nói riêng và của tỉnh Quảng Nam nói chung. Tập đoàn Vingroup kính đề nghị Quý Cơ quan.

Sau Khánh Hòa, Vingroup muốn mở rộng dự án KĐT sân bay Quảng Nam

1. Cho phép Tập đoàn Vingroup mở rộng quy mô nghiên cứu lập quy hoạch của Dự án Khu đô thị sân bay Chu Lai từ 1.000ha lên thành 5.000ha trên cơ sở mở rộng quy mô về phía Tây.

2. Chỉ đạo các sở, ngành và các cơ quan có liên quan phối hợp, hỗ trợ Tập đoàn Vingroup trong quá trình triển khai nghiên cứu, lập quy hoạch Dự án Khu đô thị sân bay Chu Lai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc. Tập đoàn Vingroup kính mong nhận được sự xem xét, chấp thuận của Quý Cơ

Đề xuất địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch, đầu tư xây dựng khu đô thị sân bay Chu Lai tại tỉnh Quảng Nam.

Sau Khánh Hòa, Vingroup muốn mở rộng dự án KĐT sân bay

Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. UBND tỉnh Quảng Nam kinh đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, với nội dung chính như sau: Sau Khánh Hòa, Vingroup muốn mở rộng dự án Khu đô thị sân bay chu lai Quảng Nam.

Tập đoàn Vingroup mở rộng quy mô nghiên cứu lập quy hoạch của Dự án Khu đô thị sân bay Chu Lai

Quy hoạch 1/2000 phân khu xây dựng Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai

I. TRÌNH TỰ LẬP QUY HOẠCH 1. Căn cứ pháp lý: – Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

– Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; – Nghị nh số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

– Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định – chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Quy hoạch 1/2000 phân khu xây dựng Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai.

– Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, – bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; vingroup quy hoạch sân bay Chu Lai Quảng Nam.

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Tập đoàn Vingroup nâng cấp và mở rộng sân bay Chu Lai

2 Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 2. Chủ trương lập quy hoạch: Công văn số 4982/UBND-KTN ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc lập các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

3. Nhiệm vụ quy hoạch: Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa – Tam Tiến, Khu Kinh tế mở Chu Lai.

4. Công tác lấy ý kiến đồ án quy hoạch: – Lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai ngày 07/10/2021 tại trụ sở UBND xã Tam Quang và UBND xã Tam Nghĩa.

Quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000 Tập đoàn Vingroup mở rộng quy mô nghiên cứu lập quy hoạch của Dự án Khu đô thị sân bay Chu Lai Quảng Nam
Quy hoạch 1/2000 phân khu xây dựng Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai

Quảng Nam muốn làm hai khu đô thị rộng hơn 2.000ha

PHỤ LỤC Tiếp thu, tổng hợp nội dung góp ý và giải trình * Đữ Nội dung đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. /12/2021 của Ban Quản lý (Kèm theo Tờ trình số: /TTr-KKTCN ngày các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam) I. THÔNG TIN CHUNG: – Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai.vingroup quy hoạch sân bay Chu Lai Quảng Nam.

– Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam. – Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị. – Bước lấy ý kiến: + Báo cáo tại UBND tỉnh ngày 11/3/2021: Nội dung kèm theo Thông báo số 108/TB-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tinh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo ý tưởng Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai, Khu Kinh tế mo Chu Lai; Quảng Nam muốn làm hai khu đô thị rộng hơn 2.000ha.

Quy hoạch KĐT Tây Bắc sân bay Chu Lai với diện tích 539 ha

+ Báo cáo lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai ngày 07/10/2021 tại trụ sở UBND xã Tam Quang và UBND xã Tam Nghĩa; Nội dung theo Biên bản cuộc họp và phiếu tham gia ý kiến đính kèm. Quy hoạch KĐT Tây Bắc sân bay Chu Lai với diện tích 539 ha.

II. NỘI DUNG GÓP Ý, GIẢI TRÌNH, CHỈNH SỬA VÀ BỎ SUNG. STT Nội dung góp ý Giải trình A Thông báo số 108/TB-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh Xác định tiêu chỉ đô thị xanh cho khu vực này là không phù hợp, cần nghiên cứu.

Quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000 Tập đoàn Vingroup mở rộng quy mô nghiên cứu lập quy hoạch của Dự án Khu đô thị sân bay Chu Lai Quảng Nam
Khu Kinh Tế Mở Chu Lai – Khu phức hợp Chu Lai Trường Hải

Khu Kinh Tế Mở Chu Lai – Khu phức hợp Chu Lai Trường Hải

1 Tư vấn đã nghiên cứu tiếp thu, chính sửa tiêu chí cho khu vực này là Khu đô thị với các tiêu chí tương đương đô thị loại II. Khu Kinh Tế Mở Chu Lai – Khu phức hợp Chu Lai Trường Hải.

Nội dung được thể hiện tại mục 3.1 Dự báo phát triển trong Thuyết minh tổng hợp. Tư vấn tiếp thu ý kiến. Đồ án đã nghiên cứu các khu ở hiện trạng giữ lại cải tạo chỉnh trang. Các khu vực bố trí tái định cư; các khu ở mới. vingroup quy hoạch sân bay Chu Lai Quảng Nam.

Nội dung được thể hiện tại mục 4.4 Quy hoạch sử dụng đất trong Thuyết minh tổng hợp và bản vẽ QH04 – Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tạo quỹ đất để đầu tư các khu dân cư phục vụ tái định cư các dự án lớn trên địa bàn, chinh trang, phát triển đô thị và sắp xếp lại dân cư hiện có. 2 QUAN

Tư vấn tiếp thu ý kiến. Đồ án đã nghiên cứu các khu ở hiện trạng giữ lại cải tạo chỉnh trang. Các khu vực bố trí tái định cư; các khu ở mới. Nội dung được thể hiện tại mục 4.4 Quy hoạch sử dụng đất trong Thuyết minh tổng hợp và bản vẽ QH04 – Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI ĐẤT NỀN – ĐẤT VƯỜN – NHÀ PHỐ – BIỆT THỰ – SHOPHOUSE – SUẤT NỘI BỘ HẢI GIANG MERRY LAND QUY NHƠN VUI LÒNG LIÊN HỆ

PHÒNG KINH DOANH: 0903 066 813

Tìm hiểu thêm : https://www.facebook.com/propertyxvn/

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

>> Các Dự Án Mới Của Tập Đoàn Hưng Thịnh:
1. Biệt thự biển Merry land hải giang quy nhơn
2. Dự án Sapung Residences Bảo Lộc
3. Sàn Hưng Thịnh land bảo lộc

5/5 - (1 bình chọn)

    KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    0903066813